WAN Clocks


Product Portfolio

Export
2
8kHz to 32,768kHz
56kHz to 16,384kHz
Ind.
5.0V, 3.3V
SOIC-18
2
8kHz to 32,768kHz
150Hz to 2,048kHz
Ind.
5.0V, 3.3V
SOIC-18