SVP Telephony Codecs + VoIP Processor


Product Portfolio

SVP116 (PEF33616)
Fully Programmable 16-Channel Codec
Fully Programmable 16-Channel Codec
16
POTS Linecards
SPI / PCM, GPIO & RGMII, GMII, MII
8
3.3V / 1.5V / 1.8V
n/a
Yes
Yes
-40
85
FCLBGA-323
20 x 18
SVP108 (PEF33608)
Fully Programmable 8-Channel Codec
Fully Programmable 8-Channel Codec
8
POTS Linecards
SPI / PCM, GPIO & RGMII, GMII, MII
4
3.3V / 1.5V / 1.8V
n/a
Yes
Yes
-40
85
FCLBGA-323
20 x 18
SVP104 (PEF33604)
Fully Programmable 4-Channel Codec
Fully Programmable 4-Channel Codec
4
POTS Linecards
SPI / PCM, GPIO & RGMII, GMII, MII
2
3.3V / 1.5V / 1.8V
n/a
Yes
Yes
-40
85
FCLBGA-323
20 x 18